תקנון ותנאי שימוש

המרכז הישראלי לליווי משקיעי נדל"ן

עם כניסתי לאתר וכתנאי לשהייתי בו, הנני מאשר את התקנון ותנאי השימוש הבאים:

תקנון www.invest-il.co.il (להלן: האתר)

מסמך זה ומסמך מדיניות הפרטיות מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

התשלום הנו עבור גלישה באתר למשך התקופה שלגביה בוצע התשלום או חלק ממנה ואין החזר כספי על טענת שימוש בחלק יחסי של התקופה או התוכן.

אין להעביר בכל דרך שהיא תוכן כלשהו מהאתר לצד ג'.

ידוע לי כי סיסמת הכניסה שקיבלתי הינה אישית ומיועדת לשימוש פרטי בלבד ואני מתחייב שלא להעבירה לאף אדם אחר, במידה ואעביר את סיסמת הכניסה לאדם אחר, אראה עצמי כאחראי לכל נזק שייגרם לכם כתוצאה מכך.

תכני האתר אינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת ואינם בגדר חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע. אין להסתמך על תכני האתר כדי לקנות או למכור נכס וכל עסקה שהיא תהא על אחריות הגולש בלבד.

בעלי האתר שומרים את הזכות שלא לאשר ו/או להגביל את הגישה ו/או השימוש באתר ו/או בחלקים מהאתר ו/או בשירותים המוצעים באתר, עקב אי עמידה בתנאי תקנון השימוש ו/או בשל כל סיבה אחרת, וזאת על פי שיקול דעתם המוחלט.

אני מאשר לקבל מעת לעת חומר/דיוור הקשור לאתר.

  • הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה של משתמש סביר לשימוש אישי) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.
  • למרות שבעלי האתר עושים מאמצים סבירים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ועדכני, אין בעלי האתר מתחייבים לדיוקו של המידע, ויתכן ותכנים מסוימים באתר אינם שלמים ו/או מדויקים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתכנים מסוימים באתר. בעלי האתר לא יישאו באחריות לכל פעולה שננקטה ו/או שהתבססה על המידע שהוצג באתר. בעלי האתר לא יישאו בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל ו/או אי דיוק בתוכנו של האתר.
  • האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצג ומועמד לרשותך כמות שהוא ("AS-IS"). שימושך באתר הנו על אחריותך הבלעדית. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לשימוש כלשהו שייעשה באתר לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר ו/או שימוש בו ו/או בתוכנו ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש באתר שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  • באתר עשויים להופיע קישורים לדפי אינטרנט שלישיים. הקישורים כאמור מוצעים לנוחות בלבד ובעלי האתר אינם מביעים כל דעה באשר לתוכנם של דפי אינטרנט שלישיים כלשהם כאמור. התחברותך לדפי אינטרנט כאמור היא על אחריותך הבלעדית ואין בעלי האתר נושאים באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם לרבות ביחס למידע מטעמו של צד שלישי כלשהו ולשימוש בו.
  • באזורים מסוימים באתר זה יתכן וניתן או יהיה ניתן בעתיד לפרסם ו/או לשלוח הודעות, קבצים, תמונות, פרסומי טקסט וחומרים ותכנים אחרים. כל העלאת מידע לאתר זה הינה בכפוף לתנאים אלה ו/או לכל תנאי נוסף שפורסם עבור תכונה ספציפית. בעלי האתר רשאים למחוק כל תוכן משתמש שלפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר מפר את התנאים או את מדיניות הפרסום. אתה מסכים שבשימוש באתר, כולל התכונות האינטראקטיביות בו, תהיה כפוף לתנאים הבאים:
  1. אתה מסכים לא לפרסם כל תוכן שאינו חוקי, מזיק, משמיץ, בעל לשון הרע, מגונה, פולש לפרטיותו של אדם אחר, מאיים, מטריד, פוגעני, גזעני, פוגע בזכויות הקניין הרוחני של אחרים, פורנוגרפי, אלים או התנגדות אחרת או בלתי הולמת כפי שנקבע על ידי בעלי האתר, או חומר אחר שיכול להוות או לעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית או להפר באופן אחר כל חוק או תקנה .
  2. אתה מסכים לא לפרסם כל תוכן המכיל מידע אישי על כל פרט אשר מפר ו/או פוגע בפרטיות של כל גורם או יישות אחרת, או כל גורם שאתה מחויב לו לשמור על פרטיות או סודיות. אתה מסכים שלא להתחזות לאף אדם או ארגון, כולל ללא הגבלה, את בעלי האתר.
  3. אתה מסכים לא לפרסם כל תוכן המכיל שידול עסקי מכל סוג שהוא, לרבות פרסום מוצר או שירות, הצעת מוצר או שירות למכירה, או הפניית הקוראים למקום לקבלת מידע נוסף על מוצר או שירות.
  4. אתה מסכים לא לפרסם תוכנה כלשהי לאתר, וגם לא תפרסם קישורים או קבצים שאינם מצייתים לתנאים אלה, ולא תפרסם שום תוכן המכיל וירוסים, קבצים פגומים, או תוכנות או תוכנות דומות אחרות העלולות לגרום לרעה, להשפיע על פעולת האתר או על אי אילו תכונות של האתר.
  5. אתה מסכים לא לשתף או להעביר סיסמה או כל פריט מידע על גישה עם גורם אחר, באופן זמני או קבוע. אתה תישא באחריות הבלעדית לכל השימוש בחשבונך ועל סודיות סיסמתך.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

בעלי האתר הינם בעלי כל זכויות הקניין הרוחני (רשומות או לא רשומות) מכל סוג, לרבות זכויות יוצרים באתר, עיצובו הגראפי, תכניו וכדומה.

ניתן לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות אישיות ושאינן מסחריות ובהתאם להוראות הדין. חל איסור מוחלט על כל העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או תכניו (מעבר למאושר לעיל), אלא אם ניתנה לכך הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב.

על אף האמור לעיל אין לעשות כל שימוש בתמונות, בסרטים או בקבצי שמע באתר מעבר לצפייה רגילה בהם. כל שימוש בלתי מורשה באמור עלול להוות הפרת חוקים בין היתר בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות אחרים.

סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו הנם בבעלות מלאה של בעלי האתר ו/או בעל זכות אחר.

הפעלתו השוטפת של האתר

בעלי האתר אינם מתחייבים להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לערוך כראות עיניהם שינויים מבניים ו/או מהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, וכן להפסיק ו/או להתחיל את פעילות האתר, בכל עת וללא התראה מוקדמת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר כאמור לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. בעלי האתר מצדם עושים וימשיכו לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם הם אינם מתחייבים כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

שונות

בעלי האתר רשאים להמחות ו/או להסב את זכויותיהם והתחייבויותיהם לפי תנאי תקנון שימוש זה, או כל חלק ממנו, לכל צד שלישי לפי שיקול דעתם ולבעלי האתר אין כל חובה לפרסם ו/או להודיע את דבר ההמחאה ו/או ההסבה כאמור.

הדין המהותי שיחול בכל הקשור לשימוש באתר, לרבות תנאי תקנון שימוש זה, הינו הדין של מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים לתקנון שימוש זה, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב- יפו, ישראל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתקנון שימוש זה, ולמניעת ספק, מובהר כי שימושו של המשתמש באתר מהווה הצהרה ואישור מטעמו, כי קרא את תקנון שימוש זה, הבין את תוכנו, והסכים להוראותיו במלואם. המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם ביחס לאתר ולעניינים המוסדרים בתקנון שימוש זה.